Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

  Inicio  -  Busquedas  -  Presentación  -  Ayuda  -  Recortes de prensa 23 de Septiembre de 2021  

Idioma
Español
Português
Català
English
 
derechos
habeas data
datos personales
honor
imagen
intimidad
olvido

personas
fallecidas
figuras públicas
niños y adolescentes
personas morales

tipo de datos
ambiente laboral
electorales
historial crediticio
Internet
judiciales
medios
salud
telecomunicaciones
vigilancia

legislación
específica
relacionada
sectorial

doctrinaPaíses
RedIPD
Europa
las Américas
Andorra
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
el mundo
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
 
 
Países
 


.
Andorra  Andorra 


derechos (0) 
   - intimidad (1)
personas (0) 
   - fallecidas (1)
   - niños y adolescentes (1)
tipo de datos (0) 
   - ambiente laboral (1)
   - telecomunicaciones (1)

Andorra [ 15 Julio 2013 ] [Tribunal Superior de Justícia]  B. F. T. v. Servei de Telecomunicacions d'Andorra - Andorra TELECOM Sentència 17-2013    cacheCAT
 

Andorra [ 29 Abril 2010 ] [Tribunal Superior de Just?cia - Sala Civil]  Sent?ncia n?m. 15-2006    caché ES  cacheCAT

El Sr. F.G.B. reitera en aquesta alçada les manifestacions que ja es contenien en el seu escrit de demanda en el sentit de que la Sra. O.S.B., amb la què va mantenir en el seu moment una relació sentimental de la qual va nàixer la seva filla L., el desacreditava a ell i a la seva família sempre que en tenia ocasió davant de tercers i davant de la menor, anava a veure la nena mentre aquesta estava de vacances amb el seu pare, o mentre feia activitats extraescolars propiciades per ell, l’incitava a mentir-li i la predisposava contra ell i que aquesta actitud s’havia reiterat una vegada presentada la demanda que dóna origen al present procediment, raó per la qual demana que es condemni a l’adversa a no interferir en el seu dret de visites i/o comunicació amb la seva filla. Altrament, el Sr. F.G.B. s’oposa a la decisió de la resolució d’instància d’imposar-li les costes del procediment en contra del que és habitual en matèria de crisis matrimonials o situacions anàlogues.

el recurrent pretén que els Tribunals resolguin qüestions absolutament privades entre els progenitors d’una nena, convertint la seu judicial en el camp de batalla a on dirimir temes que pertanyen a la intimitat de la parella, quan no existeix cap possibilitat de que una resolució judicial obligui a uns progenitors a posar per davant els interessos de l’infant respecte dels seus propis més o menys mereixedors de tutela, malgrat sigui oportú recordar-ho constantment.

DECIDEIX DESESTIMAR el recurs d’apel·lació interposat

 

Andorra [ 07 Septiembre 2009 ] [Tribunal Constitucional]  Sent?ncia 18-2009, recurs d?empara    cacheCAT

Segons es desprèn d’aquesta demanda, el 13 d’agost del mateix any, el director adjunt del Departament especial de Prevenció i Extinció d’Incendis, acompanyat de dos policies, en el marc d’una denúncia verbal per un presumpte furt contra persones desconegudes, es van personar a la caserna de Canillo, van fer fotografies de les dependències, van obrir els armaris individuals dels bombers, sense consentiment dels interessats i sense una autorització judicial prèvia, es van endur documents que es trobaven penjats en un taulell de suro i papers que contenien les papereres.

Convé precisar de manera incidental, per a una millor comprensió dels antecedents, que el director adjunt esmentat havia estat afectat a la caserna de bombers de Canillo des del 2000 fins al seu nomenament com a director adjunt, on disposava de quatre armariets personals. Aquests armariets van ser utilitzats activament fins el mes de novembre del 2007, moment a partir del qual només els utilitzava puntualment, mantenint-hi les seves pertinences.

... hem de considerar que els armariets d’un establiment públic en què els treballadors col·loquen objectes personals i els suports informàtics d’ús privat, contenen elements que afecten la seva intimitat i, per consegüent, estan protegits pels articles 14 i 15 de la Constitució.

també és un fet provat que el director adjunt del Departament especial de Prevenció i Extinció d’Incendis va prendre possessió de la torre de l’ordinador d’ús col·lectiu, el qual contenia les carpetes individuals i personals dels bombers de la caserna de Canillo i aquest fet constitueix la base d’una vulneració de la privacitat de les comunicacions, protegida en l’article 15 de la Constitució amb independència del fet que després aquestes carpetes s’obrissin o no.

Tot i que els drets reconeguts en els articles 14 i 15 de la Constitució estan íntimament lligats entre sí i aquest és el cas de la intimitat i de les comunicacions, ni el dret a l’honor, ni el dret a la pròpia imatge estan afectats en aquesta causa.

HA DECIDIT: Primer. Declarar que s’han vulnerat el dret a la intimitat i el dret al secret de les comunicacions, reconeguts en els articles 14 i 15 de la Constitució. Segon. Atorgar l’empara sol·licitada pel que fa a les vulneracions esmentades en el punt precedent. Tercer. Declarar que els recurrents tenen dret a ser indemnitzats pels perjudicis soferts.

 

Andorra [ 15 Marzo 2006 ] [Tribunal Superior de Just?cia - Sala Administrativa]  Sent?ncia n?m. 15-2006    cacheCAT

Indemnització derivada d'un procediment d'expropiació ... a l’hora de calcular la indemnització cal no oblidar que el propietari no ha vist privades les seves facultats d’aprofitament urbanístic de la parcel·la de la mateixa manera que les conseqüències de la instal·lació per les que demana indemnització (pèrdua del dret a la intimitat i sorolls) careixen d’entitat suficient per a ser indemnitzables.

 

Andorra [ 28 Febrero 2003 ] [Tribunal Constitucional]  Sent?ncia 321-2002, recurs d?empara    cacheCAT

L’1 de juliol del 2002, la representació processal de les recurrents va interposar davant la batlle de guàrdia demanda de procediment urgent i preferent de tutela dels drets fonamentals, previst en l’article 41.1 de la Constitució, mitjançant la qual manifestava que s’havia lesionat el dret a la intimitat privada i familiar de les demandants com a conseqüència de la captació de les imatges fotogràfiques relatives a la mort del Sr. Albert Viladomat Cortabitarte.

El 6 de setembre del 2002, la representació processal de les recurrents va presentar recurs d’apel·lació contra l’aute esmentat. La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, mitjançant sentència del 18 de novembre del 2002, va estimar parcialment el recurs d’apel·lació manifestant que el procés urgent i preferent “resulta un instrument perfectament vàlid per a la tutela del dret fonamental invocat”, i va desestimar la demanda en el fons per considerar que el fet d’haver-se produït la mort en un lloc públic i en ocasió d’un reportatge fotogràfic, consentit per la víctima, no vulnerava el dret fonamental a la intimitat de les demandants.

... en aquest recurs d’empara, les recurrents centren exclusivament la seva petició en la vulneració (i necessària reparació) del “dret fonamental a la intimitat privada i familiar”. En la seva redacció, l’article 14 de la Constitució menciona el dret a la intimitat, però no al·ludeix a la intimitat “privada i familiar” al·legada en l’escrit de les recurrents. A priori això no implica que la petició no tingui sentit, només vol dir que hem d’examinar si en aquest cas s’ha produït una vulneració del dret a la intimitat en aquesta dimensió de “privada i familiar”. Altrament dit, qui o quines persones físiques són titulars del dret fonamental a protegir.

En síntesi, atesos els arguments exposats, la captació en el seu moment i posterior tinença del material fotogràfic en litigi per part del Sr. F. V. no constitueixen, en aquest cas, per si mateixes ni han produït al dia d’avui una vulneració del dret a la intimitat del difunt, Sr. Albert Viladomat Cortabitarte.

La titularitat del dret a la intimitat únicament recau en la persona física que l’ostenta, i només en determinats supòsits, per la vinculació efectiva que aquest dret a la intimitat té amb el dret a la intimitat del seu entorn familiar immediat, podria produir-se una vulneració del l’article 14 de la Constitució. Aquests supòsits serien aquells que, per la seva naturalesa, com ara la insistència mòrbida en el patiment de la víctima o les víctimes d’un accident, o la publicació de fotos fora de tot context raonable o vinculat al dret a la informació, poden expandir o estendre la legitimació per reclamar el restabliment d’un dret fonamental vulnerat, i protegit pels supòsits de l’article 14 de la Constitució. Però aquests supòsits no s’han produït en la causa objecte de recurs.

HA DECIDIT: Desestimar el recurs d’empara interposat

 Sitio patrocinado por 

IIJUSTICIA

un miembro del Movimiento de Libre Acceso al Derecho